සොබා සොඳුරු සිරි මෙලොවේ... ඔබේ ඇසිනි මා දුටුවේ...

12/3/09

අම්මා හඬයි...

දිරියෙන් ඉදිරි පෙරමුන ගෙන යුද වැදුනේ

ඔබගෙයි පුතුනී මව්‍රට රැක ගත යුතුනේ

සොයුරන් ඉදිරි පෙළ එක පිට ඇද වැටුනේ

නැත මගෙ පුතුන් බිය ගෙන ආපසු හැරුනේගෙන අත අවිය ඉදිරියටම දිව යන්නා

සැඟවු විටදි වන සිව්පා උන් මෙන්නා

දුරුවල තැනින් සතුරන් බල බිද ලන්නා

නිර්බය පුතුන් මගෙ සටනට උර දුන්නාජනපතිතුමා නොබියව අත්සන දුන්නේ

ගොටාභයයි නියමිත දෑ ගෙන දුන්නේ

සේන්පතිතුමා විරු පුතු හට අණ දුන්නේ

විරු පුතු තමයි වෙඩි උන්ඩෙට ළය දුන්නේගුවනින් ගොසින් සතුරන් බල බිදලන්නා

මුහුදින් ගොසින් සතුරන් බල බිදලන්නා

පොළවෙන් ගොසින් සතුරන් බල බිදලන්නා

හමුදා පුතුනු වන් මෙ ජය ගෙන දුන්නායහලුවො එකතුවී මෙ ජය අර ගන්නෙ

ජයගත් පසුව ඇයි එ ජයෙ නම ගන්නෙ

බලයෙන් කාමයෙන් ඉදිමුනු මිනිසුන්නෙ

අම්මා හඬයි නුඹලා ගැන සිත මින්නෙනුඹලා තුන් දෙනා ලිප් ගල් තුනකි අද

ලිප උඩ තිබෙන දෙ ගල් හෙල උනොත් බිම

ඉතිරිව ඉන්න ජඩයින්ගෙ උගුල් මැද

ඇසෙනවා මටත් පරාජයෙ සිනහා හඬ.

0 අදහස් දැක්වීම්:

කස්ටිය