සොබා සොඳුරු සිරි මෙලොවේ... ඔබේ ඇසිනි මා දුටුවේ...

12/20/09

වියලි කතරකට.. වැටුන වැහි බිංදුවක්...

බලාපොරොත්තුව. අපිව හැමදාම ජිවත්කරවන දෙයක්. අපි හැමොම , අපි හැමොගෙම මොකක් හරි බලාපොරොත්තුවක් තියනවා. අටලො දහම මැද්දෙන ගලන මෙ ගඟෙ ජිවය මෙය තමයි. හැමොම, හැමවිටකදිම බලාපොරොත්තුත් එක්කලා පොර බදනවා. කැප කිරිම්, පරිත්‍යාගයන් වලින් බොහොම පිරුනු මිනිසුන්ගෙ ජිවිත කතා අහන්න ලැබුන අපෙ හිත් වලටත් ලොකු සැනසිමක් හම්බ වෙනවා. මම මෙ කරන්න යන්නෙ අසාර්ථක උත්සහයක් කියලා දැනුනත් මම උත්සහ කරනවා. පුදුම දහමකින් මම ඔබ හා අපි හැමොම බැදිලා. සමහරු එක වචෙනකින් බිදිලා යනවා. සමහර අය එක වචෙනෙකින් .. අම්මට නින්ද යන්නෙ නැහැ කියලා කතා කරනවා. මම යනවා

0 අදහස් දැක්වීම්:

කස්ටිය