සොබා සොඳුරු සිරි මෙලොවේ... ඔබේ ඇසිනි මා දුටුවේ...

11/17/09

අම්මා.......

මගෙ ලොවට
හිරුත් නුඹ්යි…
සදුත් නුඹ්යි…
තරුත් නුඹ්යි…

මතකයි මට අකුරූ කෙරූ හැටි
මතකයි මට සිහින පෙවු සැටි
නිදි මතයි මට.. නිදිමතයි…
කො නුඹෙ ලය….
නිදන්නට මට.. නිදන්නට…

උපන් දා සිට
ඇති දැඩි කර
බඩ දුක් ගිනි විද
මා හට කැවු පෙවු මගෙ අම්මා….
නුඹෙ ඇසින් බිමට
කදුළූ හෙලු දා….
මතකය තවම මට…

කිසිවක් අමතක වි නොමැත
නුඹෙ හද විදි දුක් කද
නිවිමට නොහැකිය මට
අසරණය මම අසරණය
නුඹ පෙවු දහම් කද
වළකවයි මගෙ සිත………………… නිවසෙදි . පෙරයම 2:18 17/11/2009

1 අදහස් දැක්වීම්:

probodha said... [Reply to comment]

mom s best women in the wrold for a only one

කස්ටිය