සොබා සොඳුරු සිරි මෙලොවේ... ඔබේ ඇසිනි මා දුටුවේ...

11/25/09

මම නවතිමී

එක්ව ඇවිදින්නට
පෙරුම් පිරූ මට
තනිව ඇවිදින්නට
සිතට කිසි දුකක් නැත.

මා නැවතුනෙ - ඔබ නිසාවෙන් බව
ඔබ ඉගිලයන්නෙ - මා නිසාවෙන් බව

ඔබට නවතින්නට -කීම මට නොහැකිය
හැති වැටුනු විගසම - ඇවිද ආපසු එන්න.

නිමක් නැති ගමනක - එක මංසලකි අද
හෙටත් තව තැනකදී - අපිත් මුන ගැසෙනු ඇත

නිවසෙදි . පෙරයම 1:15 25/11/2009

1 අදහස් දැක්වීම්:

වැප් said... [Reply to comment]

"හෙටත් තව තැනකදී - අපිත් මුන ගැසෙනු ඇත"

කස්ටිය