සොබා සොඳුරු සිරි මෙලොවේ... ඔබේ ඇසිනි මා දුටුවේ...

11/26/09

යහලුවෙක් තනිකමින්...

සිරකරුවෙක් වෙමි මා - මිහිතලය මත සිටිනා
අහස තුල තරු දිදුලනා - සදවතිය තනියට සිටිනා
දහස් ගනන් අතර මා - සිතුවිලිත් සමග තනිවෙනා...

මට පෙනෙන, මම දකින විදියට තනිකම, විරහව, වේදනාව, රැවටීම,
සොඳුරු අත්දැකීම් මිනිස්සුන් ව තවත් ලස්සන කරන.

වඩාත් ම ලස්සන දේ ගඟ පහලට ගලාගෙන යන එකයි.

ඉහත කවිය මම ලියුවෙ සොදුරු සිතගෙ කවි සංවදයක දී..

0 අදහස් දැක්වීම්:

කස්ටිය